Кофражни работи

Кофраж на основи – линк

Кофраж на вертикали – линк

Кофраж системи вертикали – линк

Реклами

Кофражни системи DOKA


Aвстрийската фирма  DOKA  е една от водещите в света фирми за производство на кофражи. Фирма   е част от концерна УМДАШ, собственост на фамилия Умдаш, чиято история започва през 1886 година, като дървопреработващо предприятие.

 

.

Framax Xlife е кофражна система DOKA, която се използва за кофриране на голями повърхности с помоща на кран. Представлява система рамков кофраж предимно за вертикални стоманобетонови конструкции.Кофражните платна са изпълнени от поцинковани метални рамки и обшивка с покритие от синтетичен материал, което увеличава времето на тяхната експлоатация и се постига голямо качество на изпълняваното строителство.

Alu-Framax Xlife е кофражна система на DOKA, която благодарение на своето малко тегло предоставя всички възможности на рамковия кофраж Framax Xlife на обекти без необходимост от наличие на кран. Представлява система рамков кофраж за вертикални стоманобетонови конструкции, при който с помоща на неголям брой елементи се постига последователност от 15 см. кратност на размерите на кофрираните плоскостти хоризонтално и вертикално.

Dokaflex 1-2-4 е бърза и надеждна кофражна система за кофриране на различни по форма и дебелина хоризонтални стоманобетонови конструкции, предимно плочи. Дава възможност за избор на кофражната обшивка в зависимост от архитектурното решение и желанието за изглед на бетоновата повърхност след декофриране.

.

предлага следните системи:

 • Система верикален кофраж     –DOKA   „AluFramax Xlife”
 • Система верикален кофраж    – DOKA   „ Framax Xlife”
 • Система подпорни кули           – DOKA   „ Tower d2  ”
 • Система хоризонтален  кофраж   – DOKA   „ Dokaflex”
 • Кофражни подпорни скелета и кули doka
 • Кофражни  комплектации doka

Методика за ценообразуване ATSINFO

Тази методика има за цел да опише всички процеси, които се изискват за изготвяне на базисен ценоразпис ats cost. За да има яснота е необходимо да се разгледа накратко структурата на класификатора ATS INFO.

.Класификаторът е структуриран така , че да има възможност за развите. Той обхаваща осем зони:

 1. СГРАДИ
 2. ВОДЕН СЕКТОР
 3. ОТОПЛЕНИЕ
 4. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ
 5. ТРАНСПОРТ
 6. ИНФРАСТРУКТУРА
 7. ОКОЛНА СРЕДА
 8. ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ

Разработването на всички тези зони ще бъде поетапно, но методиката ще бъде една съща. Ето защо разработването на методиката ще бъде за първата зона „Строителство на сгради“. Тази зона се разделя на четири модула.

Разработени са шест последователни стъпки, които трябва да се изпълнят, за да имаме ценоразпис от системата atscost. Уточнява се предварително, че това е базисен ценоразпис, който се прави  за да служи за база  в рамките на системата ATSINFO.

1-ва стъпка Определяне зоната и модула на ценоразписа

2-ра стъпка Определяне шифъра и наименованието на ценоразписа

3-та стъпка Определяне обхвата на ценоразписа

4-та стъпка Определяне на технологиите в ценоразписа

5-та стъпка Изготвяне на позиции  в ценоразписа

6-та стъпка Проверка, съгласуване и публикация

.

Първа стъпка: Определяне  зоната и модула, в който попада ценоразписа

За избор  на модула се ползва класификатора ATSINFO. Той  има йерархична структура, осигуряваща максимален обхват от дейности в строителството.  Разработени са  пет нива, които дават възможност за най-точна характеристика на всяка дейност от строителното производство.

Втора стъпка

е  позициониране на  ценоразписа в класификатора за първо ниво.Това означава, че се избира сектора, раздела и групата. Класификаторът  atsinfo има възможност за структуриране на двузначен брой сектори (от 1-99).Това дава възможност за структуриране на голяма база данни . Всеки от секторите попада в съответния модул. Един сектор може да попадне в няколко модула, които припокриват дейностите. Затова означенията  на дейностите започват с първите две цифри на сектора. Развитието по – нататък е шифър на раздела и групата.

Схемата означава ,че ние сме се спрели на  Ценоразпис  025 с шифър  във втори сектор, пети раздел. Необходимо е да се знае, че всеки сектор може да съдържа едноцифрен брой  (0-9) раздела. По – нататъшното разделение може да раздробява ценоразписа. Със стъпка 2 ние сме избрали  ценоразписа, който има шифъра и наименованието на  раздела. В този случай имаме  Ценоразпис  025 УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ (Той се намира в модул –Конструкция на сгради ; зона СГРАДИ и сектор Подготовка строителство). Цялата тази йерархия позволява пълно обхващане на строителните дейности.

Други такива ценоразписи за сектора ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛСТВО са:

020 ИНЖЕНЕРНИ ПРОУЧВАНИЯ

021 ТРАСИРАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА

022 РАЗЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕНА

023 ИЗКОПНИ РАБОТИ

024 ПИЛОТНО УКРЕПВАНЕ

025 УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ

026 ТОРКРЕТ И АНКЕРИРАНЕ

027 ШЛИЦОВИ И ШПУНТОВИ СТЕНИ

и  др.

.

Трета стъпка

С първа и втора стъпка на разглежданата методиката  опредилихме мястото на ценоразписа  в класификатора, шифъра и наименованието. С примера  който посочихме, това е ценоразпис 025 УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ. Всеки един ценоразпис съгласно методиката трябва да има обхват. Затова третата стъпка е определяне обхвата на ценоразписа .

Какво трябва да съдържа един ценоразпис?

 1. Списък  на групите  в ценоразписа (възможно е и обединение в една група)
 2. Списък  на типа  бригади (за изпълняване на дейностите по ценоразписа)
 3. Списък  на  инструментите  ( неободими за обезпечаване на бригадите)
 4. Списък  на необходимите машини ( необходими за обезпечаване на дейностите)
 5. Списък  на необходимите материали (необходими за обезпечаване на дейностите)
 6. Списък основни параметри при ценообразуването.

Всички тези параметри за обхвата са динамични и могат да търпят развитие .Те предстваляват базата данни за раздел(ценоразпис). Те се развиват и допълват до получаването на крайния продукт.

.

Четвърта стъпка

е определяне на технологиите, които ще участват в  Ценоразписа (раздела). Наличието на повече технологии ще допринесе  за пълнотата на позициите, обхвата по параметри и други. Като пример, към ценоразписа             025 УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ може да се посочат следните технологии. Технологиите могат да са с двуцифрено измерение         (1-99):

Технология   (50)   KOPRAS – Полска технология за линейно и точково укрепване на изкопи

Технология   (55)   SBH       – Немска  технология за линейно и точково укрепване на изкопи

и др .

Задължително  присъствие  (независимо от ценоразписа) има  Технология   (01) ATS COST – БАЗА технология за линейно и точково укрепване на изкопи( тя се базира на нормите по УСН и др.разработки ) и дава ориентировъчна базисна цена . До тази цена ще се влиза само с код в системата.Тя ще  служи  за анализи и планиране.

.

Пета стъпка

е изготвяне на позициите в ценоразписа. След като имаме обхвата и информацията за различните технологии, се пристъпва към изготвяне на позициите в ценоразписа.

Всеки вид работа е описан в системата детайлно и дава най – точна характеристика на параметрите на позицията. За тези описания са ползвани всички добри практики и характеристики на всичко натрупано като информация  до сега, от утвърдените сметни норми до нови технологични решения на различни производители. Описанието на позицията трябва да бъде максимално ясно и кратко, така че да може да се ползва от всички. /пример /

Позиция наименование:    (Плътно укрепване на изкопи с шир. до 4 м. и дълб. от 4 до 6 м. земни почви)                       Единица измерение  :  м2 ( метри квадратни)

На всеки вид работа е присвоен 10 цифров код, основан на разположението на позицията в структурата на системата. Първите пет цифри определят шифъра на (сектор;раздел;група),а вторите пет определят шифъра на технологията и позицията.

Позиция шифър:  02 5 10 01 005 (Плътно укрепване на изкопи с шир. до 4 м. и дълб. от 4 до 6 м. земни почви)

02 СЕКТОР  /Изкопи   / табл.1;2;3

025 РАЗДЕЛ  /Укрепване на изкопи / табл.1;2;3

025 10 ГРУПА   /Плътно и неплътно укрепване /

025 10 01 ТЕХНОЛОГИЯ / Основна база ATS INFO с шифър 01 /

Появата на това ниво / шифър на технологи / позволява изготвянето на уникални фирмени ценоразписи с определен код; Включване на различни технологии към едни и същи икономически дейности и възможност за правене на сравнителни анализи.

.

Шеста стъпка

е  проверка ,съглсуване и публикация /окончателен вид на ценоразписа /

Всеки ценоразпис може да се допълва ,преиздава  и корегира в зависимост параметрите на основната база данни.